NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD krytého plaveckého bazénu v Roudnici nad Labem

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD krytého plaveckého bazénu v Roudnici nad Labem upravuje podmínky hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách Krytého plaveckého bazénu (dále jen KPB) a musí být dodržován všemi návštěvníky a zaměstnanci KPB. V případě porušení tohoto řádu bude tato osoba vykázána z KPB bez náhrady vstupného.

Každý návštěvník je povinen tento řád dodržovat.

Návštěvník nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a

splňuje  alespoň  jednu  podmínku  z

bodu I/17 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAZ a to:

 

 • Absolvoval vyšetření PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 3 dny

nebo

 • Absolvoval vyšetření antigenní POC test s negativním výsledkem nejdéle před 24 hodinami

nebo

 • Absolvoval 1. dávku dvoudávkového očkování nejméně před 22 dny (né více než 90 dní pokud nebyla 2 dávka)

nebo

 • Absolvoval 2. dávku dvoudávkového očkování, ale né více než 9 měsíců od ní

nebo

 • Absolvoval jednodávkové očkování nejméně před 14 dny, ale né více než 9 měsíců od ní

nebo

 • Prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od jehož ukončení neuběhlo více než 180 dní.

 

POTVRZENÍ o splnění kterékoli z výše uvedených podmínek musí mít návštěvník KPB k dispozici pro případnou kontrolu oprávněnými osobami.

Vstup do KPB

Vstup do placené části bazénu je povolen pouze s platnou vstupenkou. Placenou částí KPB jsou míněny všechny veřejně přístupné prostory za pokladními turnikety. Pojmem platná vstupenka se rozumí: aktivovaný čipový náramek konkrétní barvy nebo aktivovaná čipová karta s nápisem „návštěva KPB“. Po zaplacení obdrží zákazník čip, který je povinen nosit viditelně na ruce (nebo u čipu ve formě karty na šňůrce na krku) po celou dobu návštěvy KPB.

 • Jednorázové vstupné je zakoupené na pokladně KPB a naprogramované na čipovém náramku, kde je platnost časově omezena na den zakoupení a zaplacený tarif dle sazby ceníku. V ceně vstupenky je použití sprchy, sociálního zařízení, šatny a velký bazén. Vířivka, parní kabiny, posilovna a dětský bazén jsou k dispozici dle okamžitého aktuálního stavu nabídky a provozních možností.
 • Proplacení nevyčerpaného časového úseku se neposkytuje.
 • Vícerázové vstupné je řešeno permanentní vstupenkou, což je kreditem nabitý čipový náramek s dobou platnosti šesti měsíců od posledního dobití do vyčerpání kreditu. Vrácení kupní ceny za ztracené čipové náramky sloužící jako permanentka se neposkytuje.
 • Proplacení nevyčerpaného kreditu permanentky se neposkytuje.
 • Čipový náramek jednorázový stejně jako permanentní povoluje vstup a výstup pouze jedné osobě v jeden časový úsek.
 • Detailní popis nakládání s čipovými náramky a zámky je popsán v pravidlech pro používání KPB

Otevírací doba pro veřejnost, aktuální změny v otevíracích dobávh a ceny vstupného jsou zveřejněny na vývěsce u vchodu do KPB, na webových stránkách KPB (www.bazenroudnice.cz) a na stránkách RMS  (www.rms.rete.cz).

Již vstupem do prostor budovy KPB a poté případným zakoupením vstupenky se každý návštěvník zavazuje k dodržování tohoto Návštěvního řádu, který upravuje zásady a podmínky provozu KPB. V případě, že návštěvník s návštěvním řádem nesouhlasí, je povinen neprodleně opustit prostory KPB.   Pro organizované skupiny (plavecké a sportovní oddíly, kurzy plavání a další výukové aktivity, kurzy apod.) platí stejné ustanovení jako pro jednotlivé návštěvníky. Časové limity pro činnosti organizovaných skupin v KPB jsou obvykle 60 minut nebo násobky tohoto limitu, případně dle individuálního smluvního vztahu.

Používání zařízení KPB bez dozoru odpovědných pracovníků KPB není z bezpečnostních důvodů dovoleno.

Pokladní má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity KPB (160 osob) a mimo to osobám, kterým je v souladu s návštěvním řadem vstup zakázán. Prodej vstupenek začíná v otevírací dobu KPB pro veřejnost a končí 75 minut před zavírací dobou KPB. Pokladní může prodat vstupenku nejpozději 60 minut před zavírací dobou, s tím, že je návštěvník upozorněn, že se sazba vstupného nekrátí a zavírací doba nesmí být překročena. Návštěvník je povinen opustit prostor bazénové haly v takovém čase, aby se bezproblému stihnul osprchovat, osušit, převléknout a opustit placenou zónu před uzavírací dobou. Majitel permanentky může vstoupit do placené zóny nejdéle 30 min před zavírací dobou s tím, že musí dodržet povinnost opustit placenou zónu před touto zavírací dobou. Při překročení zavírací doby může být při další návštěvě před zavírací dobou tomuto návštěvníkovi vstup odepřen. Zaplacením vstupného vyjadřuje návštěvník souhlas s návštěvním řádem.

Vyloučení z návštěvy KPB :

Do prostoru KPB je vstup zakázán osobám, které jsou postiženy nemocí ohrožující zdraví jiných osob používajících KPB (tzn. osoby postiženy horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými chorobami, venerickými chorobami, chorobami provázenými výtoky, kožními parazity a vyrážkami, s obvazy na těle apod.), dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, ale i osobám zahmyzeným, nečistým, v nečistém oděvu, pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Z prostorů KPB bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele nebo přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu. V krajním případě, může provozovatel požádat o zákrok městskou policii či policii ČR.

V době plavecké výuky plaveckou školu, při pořádání plaveckých závodů, tréninků plaveckého oddílu, či jiných skupinových kurzů jsou všichni bez rozdílu povinni dodržovat návštěvní řád, bezpečnostní pravidla a příkazy zaměstnanců KPB. Nedodržením těchto zásad se vystavují nebezpečí, že budou jednotlivci nebo jako skupina z prostor KPB vykázáni, a to i v nejvyšší nouzi za pomoci městské policie či policie ČR.

Děti do 10 let bez doprovodu dospělé osoby.

Provozní pokyny pro návštěvníky :

Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto řádu včetně pokynů zaměstnanců KPB, kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.

Návštěvníkem KPB se osoba stává vstupem do vestibulu KPB, kde je možnost občerstvení s posezením, aniž by musel platit vstupné. Aktivním návštěvníkem se stává v okamžiku zaplacení vstupného včetně zálohy, za kterou obdrží naprogramovaný čipový náramek. Tento náramek je povinen viditelně umístit na dolní část ruky a nosit ho tam po celou dobu pobytu v placených prostorách KPB. U čipu ve formě bílé plastikové kartičky ji musí nosit zavěšenou na šňůrce kolem krku.

Doba pobytu na časové vstupné začíná průchodem turniketem po zakoupení a obdržení vstupenky (čipu) a končí průchodem turniketem a vrácením čipu na pokladně za turniketem, kde obdrží za čip nazpět zálohu. V případě překročení času, na který si pobyt zaplatil včetně tolerovaného času na převlečení, turniket neumožní průchod a návštěvník musí čip odevzdat na pokladně ještě před turniketem, kde bude provedeno vyúčtování překročeného času se zálohou a teprve potom návštěvníka pokladní pustí ručně přes turniket.

Před vstupem do místnosti se zrcadly, jsou povinni sundat si obuv a vložit si ji do igelitového sáčku. Do místnosti se zrcadly a dále do šaten již mohou pouze bosí. Návštěvníci jsou povinni používat šatnové skřínky, svlékat se, odkládat své osobní věci a oblékat se jen v prostorách šaten. Po svlečení se v šatně mohou návštěvníci v dalších prostorách KPB používat speciální nenasákavou obuv, se světlou podrážkou, která nedělá na podlahách šmouhy. V této obuvi nesmí pouze do bazénů, vířivky a páry. Za věci odložené mimo uzamčenou skřínku provozovatel neručí. Po ukončení návštěvy a opuštění šatny je zákazník povinen nechat skříňku neuzamčenou a otevřenou.

Návštěvníci jsou povinni používat svých vlastních plavek jednodílných nebo dvoudílných, či koupacích šortek nad kolena, které musí být čisté z hladkého materiálu, bez záhybů a zipů. V trenýrkách, bermudách, spodním prádle, volných koupacích oděvech, v oděvech zakrývajících většinu těla či jiných oděvech je vstup do KPB z hygienických důvodů zakázán.

Děti do 1 roku mají vstup na KPB zakázaný (s výjimkou speciálních kurzů), všechny děti do tří let věku musí mít plavečky s přiléhavými gumičkami a všechny děti do 10 let musí mít v prostorách KPB doprovod zletilé osoby, která je k tomuto mentálně způsobilá. Tato osoba nesmí od dětí do 10 let, které doprovází odcházet do jiných zařízení KPB. Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu použít sprch, kde se důkladně umyje mýdlem a osprchuje. Tuto očistu provádí nahý, bez plavek. Při odchodu z bazénu doporučujeme provést částečné osušení v ohřívárně, aby nedocházelo k zanášení vody do šaten. Ždímání plavek je dovoleno pouze ve sprchách. Návštěvníci jsou povinni chránit vybavení KPB a zbytečně neplýtvat vodou. Každý návštěvník se ve vlastním zájmu musí v KPB pohybovat opatrně hlavně pak na mokrých plochách, aby se vyvaroval uklouznutí, popřípadě úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu. Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat jednorázové čipové vstupenky. Ztráty musí nahlásit personálu neodkladně. V opačném případě nese odpovědnost za případné škody. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění, nevolnosti je třeba přivolat ihned plavčíka.

Používání parní kabiny je nutné přizpůsobit svému fyzickému stavu. Kapacita vířivky je 8 lidí. Ve vířivce návštěvníci sedí na vanové lavici, osoby, které v tomto posedu mají krk a hlavu pod úrovní hladiny mohou vířivku použít pouze v doprovodu osoby, která si je posadí na klín. Do vířivé vany se smí, stejně jako do obou bazénů, pouze v plavkách a bez obuvi.

Návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku pouze pro diváky, můžou pobývat pouze na ochoze bazénové haly (prostor je oranžově vydlážděn a ukončen nerezovým zábradlím) a na přístupovém schodišti k tomuto ochozu. Nikde jinde se pohybovat nesmí. Na ochozu musí být bosí. Obuv nechají na plošině nad schodištěm nebo si ji vezmou v igelitovém sáčku, tašce s sebou na ochoz. Návštěvníci, kteří potřebují do placené zóny KPB pouze pro potřeby použití WC, musí také složit 100,-Kč jako zálohu na čipovou kartu, která jim umožní použití WC. Tato služba je poskytována zdarma, ale pouze na omezenou časovou lhůtu 20min. K tomuto účelu slouží pouze WC v přízemí KPB.

VŠICHNI NÁVŠTĚVNÍCI JSOU POVINNI OPUSTIT PLACENOU ZÓNU PRŮCHODEM PŘES TURNIKET NEJPOZDĚJI V ZAVÍRACÍ DOBU KPB

V areálu KPB je zakázáno:

 • kouření ve všech prostorách,
 • brát s sebou do KPB psy a jiná zvířata,
 • vstupovat do placené části KPB bez platné vstupenky,
 • používat v placené části KPB žvýkačky, vnášet a konzumovat potraviny, vnášet pití ve skleněných a jinak rozbitných obalech,
 • používat míče, puky a další předměty ke hrám,
 • používat potápěčské brýle, ploutve a šnorchly s výjimkou speciálních smluvně ošetřených případů a kurzů,
 • vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu,
 • křičet, pískat, chovat se hlučně, srážet druhé osoby do bazénu, běhat kolem bazénu, vzájemně se potápět, skákat do bazénu (s výjimkou startovacích bloků),
 • volat bez příčiny o pomoc, svévolně používat záchranné zařízení, pomůcky a vybavení první pomoci bez vědomí zaměstnanců KPB,
 • vstupovat do bazénu bez plavek, bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, plivat do vody a na podlahu, vyplachovat ústa a nos ve vodě, močit do bazénu, používat krémy, čistit nebo prát prádlo, odhazovat odpadky a jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory KPB,
 • používat šampony ve skleněných nádobách, holit se, provádět manikúru nebo pedikúru, čistit si chrup, používat ostrých předmětů, nosit sebou skleněné a jiné předměty, které se mohou rozbít, používat osobních elektrických spotřebičů, provádět trvalou ondulaci nebo barvení vlasů,
 • svévolně přemisťovat vnitřní zařízení, otevírat skřínky již obsazené, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a s ostatním zařízením,
 • chovat se nemravně, jednat proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.

Úhrada případných škod a sankcí:

V případě, že nedodržením tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli nebo jinému návštěvníkovi jakákoliv škoda, je návštěvník, který tuto škodu způsobil povinen uhradit náklady na její odstranění, stejně tak i případnou sankci od orgánu ochrany zdraví (KHS).

Závěrečné ustanovení:

Používání veškerých zařízení KPB je dobrovolné a na vlastní odpovědnost. Návštěvník si musí počínat si tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví ostatních uživatelů, stejně tak i pracovníků KPB.

Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky KPB. Návštěvníci se mohou se stížnostmi, oznámeními a podněty obracet formou písemného sdělení do schránky visící ve vestibulu proti pokladně, přímo na vedoucího KPB nebo na provozovatele KPB, kterým jsou Roudnické městské služby.